KLAUZULA INFORMACYJNA
WRZECIONEK&PARTNERZY Kancelaria Adwokacko-
Radcowska spółka partnerska

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że WRZECIONEK&PARTNERZY Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka partnerska przetwarza następujące dane osobowe.

1. W przypadku Klientów Kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług.

2. Klientów będących osobami fizycznymi oraz dane osób pozyskane w związku z obsługą.

3. Dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników i podwykonawców dostawców usług.

4. Osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez Kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz Klientów Kancelarii.

5. Osób współpracujących z Kancelarią przy świadczeniu usług przez Kancelarię.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

  
  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest WRZECIONEK&PARTNERZY Kancelaria Adwokacko-Radcowska spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu, ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000487372, NIP: 7831706999, REGON: 302589520.

 
 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą się Państwo skontaktować bezpośrednio z administratorem:

a) telefonicznie: (+48 61) 661011321,

b) pod adresem e-mail: kancelaria@wrzecionek.com.pl,

c) w siedzibie Kancelarii pod adresem: ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznań.

  
  

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu:

1. Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów lub wykonywania usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i jej wykonywania, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

2. Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt c RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.

3. Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie Kancelarii oraz rejestrowanie wejść i wyjść z Kancelarii, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji, w których interes klienta jest nadrzędny wobec interesów, praw i wolności osoby, których dane dotyczą.

4. W celu dochodzenia roszczeń lub w ramach obrony przed dochodzonymi roszczeniami, związanych z realizacją umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie możliwości dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt. f RODO.

 
 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Kancelaria najczęściej przetwarza dane osób, w zakresie:

1. Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia.

2. Dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania.

3. Dane identyfikacji podatkowej.

4. Dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

5. Dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

6. Dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej.

7. Dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

8. Wizerunek – jeśli jest to konieczne do prowadzenia określonej sprawy.

Ponadto Administracją może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą klauzulą. Zakres danych osobowych, które Kancelaria przetwarza, zależy od indywidualnej sytuacji i potrzeby i może być różny. Kancelaria podejmuje działania, aby minimalizować potrzebę posiadania określonych kategorii danych.

 
 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1. Współpracujący z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych.

2. Nabywcy wierzytelności Kancelarii.

3. Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy, jednostki samorządu i instytucje).

4. Biura informacji gospodarczej.

5. Podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, drukarskie, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie.

 
 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania istniejącej podstawy do ich przetwarzania, tj.:

1. W przypadku niezbędności danych do wykonania umowy/umów – do upływu czas jej wykonywania oraz czasu niezbędnego dla realizacji wynikających z umowy roszczeń.

2. W przypadku niezbędności do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – do czasu zrealizowania tych interesów lub ich wygaśnięcia.

3. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu, tj. do dnia, w którym dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych okaże się nieuzasadnione ze względu na cel, jakiemu miało służyć.

4. W przypadku niezbędności danych celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu.

W każdym przypadku dane osobowe, którymi dysponuje Kancelaria, nie będą przetwarzane przez okres krótszy, niż ustawowo wymagany dla przechowywania danego rodzaju informacji.

  
  

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1. Prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, na podstawie art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, na podstawie art. 16 RODO.

3. Prawo do usunięcia swoich danych, na podstawie art. 17 RODO.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na podstawie art. 18 RODO.

5. Prawo do żądania poinformowania o odbiorcach danych osobowych, na podstawie art. 19 RODO.

6. Prawo do przenoszenia swoich danych, na podstawie art. 20 RODO.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO.

8. Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie art. 13 ust. 2 lit. c RODO.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO.
Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z Kancelarią.

 
 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Kancelaria zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili mogą Państwo zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.