Publikacje

Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku. Status i charakter prawny

Warszawa 2020

Kodeks cywilny, Komentarz (do art. 179-194, 222-231)

(red. M. Załucki), wyd. 2, Warszawa 2020

Przewłaszczenie własności nieruchomości na zabezpieczenie z staranność zawodowa notariusza

w: Zabezpieczenia wierzytelności (red. K. Szadkowski, K. Żok), Poznań 2020

Miejsce sporządzenia aktu notarialnego a jego istnienie jako dokumentu urzędowego

w: Aktualne zagadnienia postępowania dowodowego i środków dowodowych w postępowaniu cywilnym (red. A. Skibińska), Zielona Góra 2020

Kodeks cywilny, Komentarz (do art. 179-194, 222-231)

(red. M. Załucki), wyd. 1, Warszawa 2019

Wielka encyklopedia prawa, Prawo cywilne materialne, Tom XVIII

(red. Z. Kuniewicz, K. Piasecki, B. Ziemianin), Warszawa 2019

Upoważnienie zastępcy notarialnego jako element wyznaczenia zastępstwa przez notariusza

REJENT 2017/1

Funkcjonowanie instytucji „zastępcy notarialnego” w praktyce. Wyniki badania ankietowego PRAWO W DZIAŁANIU 2016/27

ekspertyza na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Pojęcie i charakter prawny „wyznaczenia zastępstwa” przez notariusza – ocena aktualnych regulacji i postulaty de lege ferenda

REJENT 2016/6

Uczestnictwo akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej a czynność notarialna spisania protokołu

Przegląd Prawa Handlowego 2014/3

Uzyskanie statusu zastępcy notarialnego

Nowy Przegląd Notarialny 2013/3

Rola notariusza w prawie spółek handlowych

w: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki (red. T. Leczykiewicz), Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013/51(6)

Postępowanie notarialne w kodeksie spółek handlowych

Warszawa 2013

Forma notarialnego protokołu z otwarcia i ogłoszenia testamentu – odpowiedź na uwagi polemiczne

Nowy Przegląd Notarialny 2013/2

Charakter czynności dokonywanych przez konsula RP przy zastosowaniu przepisów prawa notarialnego

LEX – publikacja elektroniczna 2013

Obowiązek udzielenia stronom wyjaśnień w toku postępowania notarialnego

LEX – publikacja elektroniczna 2013

Bezstronność notariusza w postępowaniu notarialnym

LEX – publikacja elektroniczna 2013

W sprawie złożenia testamentu u notariusza

REJENT 2013/1

Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

w: Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji – zagadnienia prawne i ekonomiczne (red. Binsztok), Wrocław 2012

Złożenie testamentu u notariusza

REJENT 2012/10

Stwierdzenie tożsamości uczestników czynności notarialnej przez notariusza w protokole z obrad zgromadzenia

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Wybrane problemy związane ze sporządzeniem protokołu uzupełniającego akt poświadczenia dziedziczenia

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Przesłanki odmowy dokonania uzupełnienia aktu poświadczenia dziedziczenia

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Notariusz dokonujący uzupełnienia aktu poświadczenia dziedziczenia – zagadnienia wybrane

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Elementy obligatoryjne i fakultatywne aktu uzupełniającego akt poświadczenia dziedziczenia

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Forma notarialnego protokołu z otwarcia i ogłoszenia testamentu

REJENT 2012/5

Notariusz jako „instytucja obowiązana” przeprowadzająca transakcję w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. – o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Kontrola wypełniania przez notariuszy obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Złożenie testamentu u notariusza a czynność przyjęcia na przechowanie

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Chwila złożenia testamentu u notariusza

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Podmiot uprawniony do złożenia testamentu u notariusza

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Złożenie testamentu u notariusza – interpretacja pojęcia

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Postanowienie o stwierdzeniu zgonu jako dowód śmierci spadkodawcy przy czynności notarialnej otwarcia i ogłoszenia testamentu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Odpis aktu zgonu jako dowód śmierci spadkodawcy przy czynności notarialnej otwarcia i ogłoszenia testamentu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Prawomocne postanowienie sądu o uznaniu za zmarłego jako dowód śmierci spadkodawcy przy czynności notarialnej otwarcia i ogłoszenia testamentu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2012

Zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza (art. 406 § 2 k.s.h.), w: Prawo wobec wyzwań współczesności, Tom VI

(red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński), Poznań 2010

Aplikacja notarialna – zagadnienia wybrane

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2010

Sporządzenie wypisu jako czynność notarialna

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2010

Sporządzenie wyciągu dokumentu

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2010

Sporządzenie odpisu dokumentu

Wolters Kluwer Polska LEX – publikacja elektroniczna 2010

Obowiązek starannego działania przy sporządzaniu aktu notarialnego na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Obowiązek udzielania stronom niezbędnych wyjaśnień przy sporządzaniu aktu notarialnego na gruncie Kodeksu spółek handlowych

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Weryfikacja listy obecności walnego zgromadzenia wznowionego po przerwie

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Sporządzenie aktu uzupełniającego jako samodzielna czynność notarialna

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Protokół z mediacji – ujęcie definicyjne

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Elementy protokołu z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego

Wolters Kluwer Polska, LEX – publikacja elektroniczna 2009

Sporządzenie aktu uzupełniającego jako element notarialnego postępowania spadkowego

REJENT 2009/12

Sporządzenie zaświadczenia o wykonawcy testamentu jako czynność notarialna

REJENT 2009/7-8

Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego w formie aktu notarialnego

REJENT 2009/1

Prawo o notariacie

Warszawa 2009

Recenzja książki Dominiki Wajda „Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych w Kodeksie spółek handlowych”, Warszawa 2008

REJENT 2008/12

Recenzja książki Katarzyny Anny Dadańskiej „Działanie osoby prawnej”, Warszawa 2007

REJENT 2008/2

Charakter procesowy art. 23 ustawy o Krajowym rejestrze sądowym; glosa do Postanowienia Sądu Najwyższego z 13.01.2006 r., III CSK 79/05

GLOSA 2008/1

Uwagi w związku z zastępowaniem notariusza

REJENT 2008/10

Akt poświadczenia dziedziczenia – próba sformułowania definicji

REJENT 2008/7-8

Konsul wykonujący czynności notarialne

Europejski Przegląd Sądowy 2008/1

Czynności notarialne – próba sformułowania definicji, w: Prawo wobec wyzwań współczesności, Tom V

(red. B. Guzik, N. Buchowska, P. Wiliński), Poznań 2008

Czynności notarialne w prawie spółek

Warszawa 2008

Zakres czynności badawczych sądu rejestrowego; glosa do Uchwały Sądu Najwyższego z 08.02.2007 r., III CZP 7/07

Biuletyn Sądu Najwyższego 2007/3, Prawo Spółek 2007/10

Instytucja przymusu notarialnego w ujęciu doktryny

Przegląd Prawa Handlowego 2007/9

Zadatek – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego

Monitor Prawniczy 2007/19

Notarialne poświadczenie własnoręczności podpisu w prawie spółek

Prawo Spółek 2007/9

Kiedy wręczyć zadatek?

Radca Prawny 2007/4

Czy sąd rejestrowy bada formę notarialną?

Prawo Spółek 2007/7-8

Wymogi formalne notarialnego protokołu z obrad zgromadzenia wspólników – zagadnienia wybrane

REJENT 2007/5

„Danie” zadatku – czynność realna; glosa do Wyroku Sądu Najwyższego z 13.02.2002 r., IV CKN 672/00

GLOSA 2007/4

Obowiązki notariusza jako płatnika podatku od dokonywanych czynności cywilnoprawnych w zakresie spółek kapitałowych

REJENT 2007/2

Kontrola sądu rejestrowego nad czynnościami notarialnymi w spółkach kapitałowych

Przegląd Prawa Handlowego 2007/2

Protokół z obrad zgromadzenia wspólników – zagadnienia wybrane

Nowy Przegląd Notarialny 2006/4

czytaj więcej