Obszary działalności

Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym w każdej dziedzinie prawa. Do wiodących specjalizacji Kancelarii popartych także dorobkiem naukowym należą w szczególności
Nieruchomości i infrastruktura
Doradztwo i usługi związane z prawem nieruchomości i infrastrukturą jest jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii Wrzecionek & Partnerzy. Realizujemy projekty związane z szeroko pojętym…

Doradztwo i usługi związane z prawem nieruchomości i infrastrukturą jest jedną z kluczowych dziedzin działalności Kancelarii Wrzecionek & Partnerzy. Realizujemy projekty związane z szeroko pojętym prawem nieruchomości zarówno użytkowych, jak i mieszkaniowych, a także związane z infrastrukturą liniową oraz drogową. Swoim Klientom (przedsiębiorcom – deweloperom i inwestorom) oferujemy przede wszystkim:
– kompleksowe usługi w sektorze transportowym i energetycznym,
– doradztwo przy inwestycjach w sektorze producentów energii, w tym farm wiatrowych
– analizy prawne i uczestnictwo w transakcjach i projektach infrastrukturalnych realizowanych także
w ramach zamówień publicznych.
– doradzamy w projektach związanych z nieruchomościami zarówno w zakresie ich pozyskiwania,
zbywania, obciążania, dzierżaw oraz inwestycji czy komercjalizacji – na każdym etapie,
– doradzamy inwestorom i przedsiębiorcom (w tym najemcom) działającym na rynku nieruchomości
użytkowych i komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych) oraz mieszkaniowych.

Kilkunastoletnie doświadczenie oraz znajomość praktyki poparte ugruntowaną wiedzą naukową, pozwala na trafne ustalenie ryzyk prawnych związanych z planowanymi działaniami celem przedstawienia rozwiązań pozwalających na ich eliminację bądź minimalizację przy osiąganiu zamierzonych przez Klientów celów biznesowych. Nasze usługi świadczone są przez najlepszych specjalistów w danej dziedzinie.

Prawo Spółek; bieżąca działalność Spółek; przekształcenia, fuzje, przejęcia, restrukturyzacja i likwidacja
Doradztwo i usługi związane z szeroko rozumianym prawem spółek, w tym w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć, jest jedną z wiodących działalności Kancelarii Wrzecionek &…

Doradztwo i usługi związane z szeroko rozumianym prawem spółek, w tym w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć, jest jedną z wiodących działalności Kancelarii Wrzecionek & Partnerzy, popartych również znacznym dorobkiem naukowym. Realizujemy projekty obejmujące zagadnienia dotyczące struktur organizacyjnych przedsiębiorstw oraz ich bieżącym funkcjonowaniem, doradzając w sprawach szczególnie skomplikowanych w praktyce i nauce prawa handlowego. Obsługujemy zarówno podmioty polskie jak i zagraniczne. Klientom oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę, tj. przede wszystkim w planowaniu i wyborze optymalnej prawnie oraz podatkowo struktury prawnej przedsiębiorstwa (odpowiedniej spółki), w tym opracowuje projekty umów, aktów założycielskich i statutów spółek – właściwie dla oczekiwań Klienta i mając na względzie bezpieczeństwo jego interesów i zamierzeń biznesowych.
Istotną rolę odgrywają również tzw. start up, dla których ważne jest zapewnienie odpowiednich – dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwoju struktur prawnych. Kancelaria nie tylko doradza przy dokonaniu właściwego wyboru formy prawnej działalności, lecz także zapewnia usługi w zakresie rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kodeks spółek handlowych dedykuje w tym celu nowy – nieznany dotąd typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną. Jedną z charakterystycznych cech tej spółki jest brak kapitału zakładowego, brak formy dokumentu akcji oraz digitalizacja ewidencjonowania zarówno samych akcji jak i ich obrotu w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawnione podmioty zewnętrzne. Nowe rozwiązania mogą budzić wątpliwości w przypadku ich zastosowania bez odpowiednich modyfikacji i uzupełnień w umowie spółki. Kancelaria wspiera Klientów przy tworzeniu odpowiednich zabezpieczeń ich interesów.
Wątpliwości związane z ewidencjonowaniem akcji i ich obrotu w rejestrze akcjonariuszy dotyczą również spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych, na których także ciąży obowiązek digitalizacji. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi doradztwa także w zakresie:
– przygotowania, negocjowania i zawierania umów oraz obsługi wpisów w rejestrze akcji prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej
– doradztwa w zakresie odpowiedzialności podmiotów prowadzących rejestr akcjonariuszy i dokonujących wpisów do rejestru oraz respektowania przez te podmioty wewnętrznych regulacji spółki.

Kancelaria doradza, przygotowuje, opiniuje wszelkie rodzaju umowy cywilnoprawne zarówno w obrocie krajowym, jak i zagranicznym, a nadto asystuje przy ich zawieraniu, zmianach, rozwiązywaniu i wykonywaniu (realizacji). Ponadto świadczy usługi głównie w zakresie:
– kompleksowej i bieżącej obsługi prawnej organów spółek, w tym zarządów, rad dyrektorów prostej spółki akcyjnej oraz rad nadzorczych i komisji rewizyjnych, a także przy organizowaniu i przebiegu zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń
– reprezentacji wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń,
– doradza przy negocjowaniu umów wspólników/akcjonariuszy
– zapewnia wsparcie przy opracowaniu strategii restrukturyzacji lub wyjścia z nierentownego biznesu
– doradztwa przy różnego rodzaju transakcjach i umowach w zakresie przejęć menedżerskich, reorganizacji obejmujących zarówno łączenia, przejęcia, fuzje i restrukturyzacje spółek kapitałowych, czy grup kapitałowych,
– zalewnia pomoc przy działaniach związanych z obrotem udziałami (akcjami) spółek oraz nabywaniem i zbywaniem przedsiębiorstw
– przeprowadza badania prawne typu due diligence
– doradza w zakresie ochrony członków zarządów przed odpowiedzialnością osobistą oraz wspiera w przygotowaniu dokumentacji w spółkach zabezpieczających osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe i członków organów przed ryzykiem pociągnięcia do odpowiedzialności
– zapewnia wsparcie przy wyborze zabezpieczeń oraz zabezpieczeniu interesów na wypadek niewypłacalności kontrahenta
– doradza przy likwidacji podmiotów gospodarczych.

Wysoki poziomem merytoryczny świadczonych usług oraz bardzo dobre rozumienie zamierzeń biznesowych Klientów pozwala nie tylko na osiągnięcie celów gospodarczych Klienta, lecz także na zabezpieczenie jego interesów oraz zminimalizowanie ryzy wystąpienia ewentualnych sporów.

Sukcesja przedsiębiorstw; przedsiębiorstwo w spadku; zarząd sukcesyjny
Świadczymy usługi polegające na doradztwie przy tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w spadku. Doradzamy spadkobiercom i zarządcom sukcesyjnym w sprawach szczególnie skomplikowanych oferując swoim Klientom…

Świadczymy usługi polegające na doradztwie przy tworzeniu, organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstwa w spadku. Doradzamy spadkobiercom i zarządcom sukcesyjnym w sprawach szczególnie skomplikowanych oferując swoim Klientom przede wszystkim:
– kompleksowe wsparcie związane z powołaniem zarządcy sukcesyjnego oraz przy czynnościach zgłoszeniowych do odpowiednich organów
– doradztwo przy podejmowaniu przez spadkobierców tzw. czynności zachowawczych przed ustanowieniem zarządu sukcesyjnego
– bieżącą i kompleksową obsługę prawną funkcjonującego przedsiębiorstwa w spadku, w tym spraw pracowniczych, realizowanych kontraktów itp.
– wsparcie w zakresie zbycia/nabycia udziału w przedsiębiorstwie w spadku
– doradztwo i obsługę związaną z przejęciem przez spadkobierców dziedziczonego przedsiębiorstwa (jego składników), w tym w czynnościach związanych z utworzeniem podmiotu docelowego.
Wszechstronne doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej oraz dorobek naukowy, pozwalają także na zapewnienie Klientom pomocy prawnej przy analizie zagadnień prawnych występujących przy prowadzeniu funkcjonującego przedsiębiorstwa w spadku.

Kancelaria doradza przy tworzeniu planów sukcesyjnych przedsiębiorców jednoosobowych (wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG) oraz działających w ramach spółek cywilnych. Wspólnik Kancelarii jest autorem pierwszej w literaturze cywilistycznej monografii z zakresu problematyki cywilnoprawnego statusu i charakteru prawnego zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku – pt. Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku, Warszawa 2020 (Kliknij i sprawdź książkę).

Kancelaria świadcząc usługi prawne dla przedsiębiorstwa w spadku oraz zarządcy sukcesyjnego z łatwością identyfikuje oraz zapobiega wystąpieniu szeregu problemów praktycznych, do których może dojść przy organizacji przedsiębiorstwa w spadku, jego funkcjonowaniu oraz wyborze (także za życia przedsiębiorcy) zarządcy sukcesyjnego. Doradza przy czynnościach związanych z zatrudnieniem osoby zarządcy sukcesyjnego.

Powstanie przedsiębiorstwa w spadku. Przygotowanie przedsiębiorstwa do sukcesji za życia przedsiębiorcy

Wbrew powszechnemu przekonaniu – przedsiębiorstwo w spadku nie zawsze powstanie po śmierci każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą, w tym wspólnika spółki cywilnej. Jeśli zaś przedsiębiorstwo w spadku nie zaistnieje po śmierci przedsiębiorcy – nie można także ustanowić zarządu sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny może zostać powołany tylko wtedy, gdy jest ustanawiany zarząd sukcesyjny. Niekiedy może istnieć przedsiębiorstw w spadku lecz bez możliwości powołania zarządcy sukcesyjnego. Kancelaria doradza w przygotowaniu nie tylko przedsiębiorcy za jego życia do płynnego przejścia jego przedsiębiorstwa na spadkobierców, lecz także wspiera spadkobierców po śmierci przedsiębiorcy przy czynnościach formalnych i organizacyjnych przed urzędami oraz pracownikami, klientami i kontrahentami.

Zarząd sukcesyjny – ustanowienie zarządu sukcesyjnego

Zarząd sukcesyjny jest centralną instytucją wynikającą z ustawy z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Jest to instytucja czasowa i zasadniczo trwa przez okres dwóch lat od śmierci przedsiębiorcy, chyba że sąd z ważnych powodów przedłużył ten okres na czas nie dłuższy niż pięć lat. W trakcie tego okresu konieczne jest podjęcie czynności związanych z utworzeniem podmiotu docelowego i płynnym przeniesieniem działalności po zmarłym przedsiębiorcy.
Kancelaria świadczy doradztwo i profesjonalną obsługę prawną nie tylko przy dziale spadku, którego składnikiem jest przedsiębiorstwo, lecz także przy stworzeniu docelowego podmiotu, w ramach którego będzie funkcjonowało odziedziczone przedsiębiorstwo bądź jego część.

Wybór zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny powołany jest z chwilą wpisu jego danych do CEIDG. Istnieje możliwość wyłonienia kandydata do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego poprzez jego wskazanie przez przedsiębiorcę za życia albo powołanie zarządcy sukcesyjnego przez osoby, które stały się do tego uprawnione w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Za każdym razem czynności podejmowane zarówno przez samego przedsiębiorcę, jak i przez osoby do tego upoważnione – po jego śmierci – są czynnościami o charakterze osobistym.
Jednak nie każdy spadkobierca jest uprawniony do ustanowienia zarządu sukcesyjnego i wyboru zarządcy. Są to czynności, które niekiedy wymagają specjalistycznej wiedzy, czy doświadczenia i są czasochłonne. W tym okresie możliwe jest podejmowanie przez spadkobierców tzw. czynności zachowawczych – niezbędnych do utrzymania bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy. Wybór kandydata na zarządcę sukcesyjnego również nie powinien być przypadkowy, gdyż od jego szerokich kompetencji ustawowych i doświadczenia zależy nie tylko los dziedziczonego majątku, lecz także przyszłość przedsiębiorstwa. Kancelaria gwarantuje wsparcie także w tym zakresie.

Działalność przedsiębiorstwa w spadku, działania zarządcy sukcesyjnego

Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku polega na dokonywaniu przez zarządcę sukcesyjnego czynności faktycznych i prawnych w celu kontynuacji przedsiębiorstwa. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w spadku oraz bieżąca działalność powołanego zarządcy sukcesyjnego często wymaga profesjonalnego wsparcia w podejmowaniu bieżących decyzji oraz współpracy między zarządcą sukcesyjnym i spadkobiercami po przedsiębiorcy. Zasadą jest, iż czynności podejmowane przez zarządcę sukcesyjnego realizują się bezpośrednio i z momentem ich dokonania w sferze majątkowej spadkobierców – właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca działa w imieniu własnym i na rachunek właścicieli przedsiębiorstwa w spadku. Obszarami aktywności zarządcy sukcesyjnego są sprawy wynikające z wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej oraz prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku. Istnieje jednak pewna grupa czynności, których zarządca sukcesyjny nie może skutecznie dokonać.
Kancelaria świadczy profesjonalną obsługę prawną działalności przedsiębiorstw w spadku mając przy tym na względzie nie tylko dalszy rozwój przedsiębiorstwa i jego działalności, lecz także dobro spadkobierców w imieniu których działa zarządca sukcesyjny prowadząc przedsiębiorstwo w spadku.

Zmiana zarządcy sukcesyjnego, odwołanie zarządcy sukcesyjnego, rezygnacja zarządcy sukcesyjnego

Podobnie jest ze zmianą osoby zarządcy sukcesyjnego, jego odwołaniem, czy rezygnacją. Takie sytuacje wiążą się z koniecznością podjęcia nie tylko szeregu formalności, lecz przede wszystkim istotnych decyzji często nie tylko personalnych, lecz także biznesowych, ekonomicznych czy prawnych, w których także wesprze Kancelaria Wrzecionek & Partnerzy.

Szereg cennych – dodatkowych informacji znajduje się także w książce Zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa w spadku (Kliknij i sprawdź książkę).

Prawo umów
Prowadzimy profesjonalną usługę obejmującą doradztwo przy rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego, w tym: prawa rzeczowego, prawa spadkowego i prawa umów. Prawidłowo sporządzona umowa jest koniecznym elementem…

Prowadzimy profesjonalną usługę obejmującą doradztwo przy rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego, w tym: prawa rzeczowego, prawa spadkowego i prawa umów.

Prawidłowo sporządzona umowa jest koniecznym elementem prowadzenia przedsiębiorstwa. Specyfika języka prawnego wymaga zaangażowania profesjonalisty, który wskaże stosowne zabezpieczenia interesów Klienta. Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu różnego rodzaju umów cywilnoprawnych, w tym m.in. umów: sprzedaży, zamiany, darowizny, najmu, dzierżawy, przedwstępnych, deweloperskich, o roboty budowlane (w tym opartych o standardy FIDIC) i innych. Przygotowujemy projekty umów i oświadczeń z zakresu prawa spadkowego. Doradzamy w sprawach związanych z ustanawianiem służebności, hipotek i innych obciążeń. Uczestniczymy w negocjacjach reprezentując naszych Klientów.

Gospodarka odpadami, energia i ochrona środowiska
Doradzamy w sprawach związanych z gospodarką odpadami, recyklingiem i gospodarką wodno-kanalizacyjną. Uwzględniając oczekiwania Klienta i specyfikę określonej branży świadczymy także usługi w zakresie prawno-środowiskowym. Swoim…

Doradzamy w sprawach związanych z gospodarką odpadami, recyklingiem i gospodarką wodno-kanalizacyjną. Uwzględniając oczekiwania Klienta i specyfikę określonej branży świadczymy także usługi w zakresie prawno-środowiskowym. Swoim Klientom (przedsiębiorcom i inwestorom) oferujemy przede wszystkim:
– doradztwo przy inwestycjach w sektorze producentów energii, w tym farm wiatrowych
– przygotowanie, negocjacje oraz opiniowanie projektów dokumentów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami (w tym: umowy, uchwały, regulaminy),
– analizy prawne zagadnień dotyczących regulacji zawartych w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska,
– obsługę prawną postępowań przed organami ochrony środowiska, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed sądami powszechnymi.

Posiadane doświadczenie w zakresie prawa ochrony środowiska także w aspekcie ocen oddziaływania na środowisko, ochrony wód i powietrza czy gospodarki odpadami, jak również skomplikowanych procedur administracyjnych z tym związanych, pozwala na świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Prawo Pracy
Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasi Klienci otrzymują wsparcie przede wszystkim: – doradztwo prawne i przygotowanie:…

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi, w tym doradztwo w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Nasi Klienci otrzymują wsparcie przede wszystkim:
– doradztwo prawne i przygotowanie: umów o pracę, umówi i porozumień o zakazie konkurencji oraz kontraktów menedżerskich, wypowiedzeń umów o pracę, porozumień zmieniających
– zapewniamy doradztwo, przygotowanie i wdrożenie regulaminów wymaganych przepisami prawa pracy, w tym regulaminów pracy, wynagradzania oraz innych – zgodnie z potrzebami Klienta (regulaminy, zasady etyki oraz dobre polityki firmowe, przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym mobbingowi itp)
– doradzamy przy restrukturyzacji zatrudnienia
– przeprowadzamy audyty i badania, w tym także kierunkowe – np. w celu weryfikacji prawidłowości znajomości i przestrzegania wewnętrznych regulacji, regulaminów, zasad przez pracowników
– organizujemy i przeprowadzamy szkolenia i spotkania dyskusyjne z tematyki związanej z prawem pracy
– zapewniamy pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym w konfliktach pracowniczych,
– doradzamy przy przejęciach zakładów pracy i zwolnieniach grupowych
– reprezentujemy Klientów przed sądem pracy.

Ochrona (bezpieczeństwo) danych osobowych
Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych stanowią nieodzowne czynności dokonywane w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zaniechanie obowiązków w tym zakresie może wiązać się z wymierzeniem sankcji zarówno…

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych stanowią nieodzowne czynności dokonywane w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zaniechanie obowiązków w tym zakresie może wiązać się z wymierzeniem sankcji zarówno o charakterze administracyjnym, jak i karnym.

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie realizowania obowiązków w procesie przetwarzania danych osobowych, w tym zapewnieniu ich bezpieczeństwa, poprzez m.in.:
– doradztwo w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych
– audyty prawne (bezpieczeństwa) stosowanych procedur związanych z ochroną danych osobowych
– przygotowanie i wdrażanie środków służących właściwemu przetwarzaniu danych osobowych, w tym procedur, regulaminów, polityk, ewidencji itp.
– przeprowadzanie audytów przedwdrożeniowych RODO
– przeprowadzanie audytów RODO nakierunkowanych na administratorów danych osobowych oraz podmiotów przetwarzających dane osobowe
– reprezentację w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Podatki
Kancelaria w zakresie spraw podatkowych oferuje swoim Klientom przede wszystkim: – ocenę skutków podatkowych inwestycji oraz pomoc w opracowaniu strategii i analizę dokumentacji transakcyjnej –…

Kancelaria w zakresie spraw podatkowych oferuje swoim Klientom przede wszystkim:
– ocenę skutków podatkowych inwestycji oraz pomoc w opracowaniu strategii i analizę dokumentacji transakcyjnej
– zapewniamy badania due diligence
– doradztwo podatkowe, w tym w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)
– pomoc w przedkontrolnym przygotowaniu Klienta (podatnika) do kontroli podatkowych lub celnych oraz doradztwo podczas czynności kontrolnych i postępowań podatkowych oraz celnych
– doradztwo w przygotowywaniu zastrzeżeń do protokołów kontroli skarbowych praz przygotowanie odwołań od decyzji organów podatkowych i celnych, zażaleń na postanowienia
– zapewnia kompleksową obsługę postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w tym w zakresie przygotowanie skarg oraz skarg kasacyjnych w sprawach podatkowych, jak również reprezentacji Klientów na rozprawach
– zapewnia kompleksową obsługę postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym przygotowania i wniesienia skarg konstytucyjnych w sprawach podatkowych oraz reprezentację Klientów.

Bieżąca obsługa prawa podmiotów gospodarczych
Realizujemy projekty obejmujące zagadnienia związane z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw oraz ich bieżącym funkcjonowaniem. Doradzamy w sprawach szczególnie skomplikowanych w praktyce i nauce prawa handlowego. Swoim…

Realizujemy projekty obejmujące zagadnienia związane z strukturą organizacyjną przedsiębiorstw oraz ich bieżącym funkcjonowaniem. Doradzamy w sprawach szczególnie skomplikowanych w praktyce i nauce prawa handlowego. Swoim Klientom oferujemy przede wszystkim:
– opracowywanie, analizę i bieżący monitoring regulacji wewnętrznych zawartych w umowach, aktach założycielskich i statuach spółek, na potrzeby bieżącej działalności i bezpieczeństwa dokonywanych transakcji handlowych
– kompleksową obsługę prawną bieżącej działalności przedsiębiorstwa
– doradztwo i asysta przy rozwiązywaniu wątpliwości wynikających z bieżącej działalności związanych z podejmowaniem decyzji biznesowych, jak i wynikających z obowiązków realizowanych przez poszczególne działy przedsiębiorstwa
– opracowywanie i analizę projektów umów, porozumień, oświadczeń aneksów itp.

Wszechstronne doświadczenie Kancelarii w obsłudze prawnej oraz uznany dorobek naukowy, pozwalają także na zapewnienie Klientom pomocy prawnej przy analizie zagadnień prawnych występujących przy prowadzeniu przedsiębiorstwa. Kancelaria sporządza opinie, ekspertyzy i analizy prawne, które pomagają Klientom podjąć decyzję biznesową w konkretnej sytuacji.

Postępowania sądowe, sądowo-administracyjne i administracyjne
Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie: – doradztwa i reprezentacji na etapie przedsądowym – reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym głównie w…

Kancelaria zapewnia obsługę prawną w zakresie:
– doradztwa i reprezentacji na etapie przedsądowym
– reprezentacji w postępowaniach przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym głównie w sprawach: cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, skarbowych i administracyjnych
– mediacji i ADR
– postępowań karnych, karno-skarbowych i egzekucyjnych.

Należymy do grona nielicznych Kancelarii świadczących na rynku usług prawniczych kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego, w tym procedur administracyjnych, w szczególności w zakresie profesjonalnego doradztwa prawnego przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz procesów deweloperskich. Swoim Klientom oferujemy w szczególności nadzór nad postępowaniami o wydanie:
– decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– decyzji podziałowych; decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
– pozwolenia na budowę; pozwolenia na użytkowanie itp.
Przygotowujemy środki odwoławcze od decyzji i postanowień administracyjnych. Sporządzamy wnioski i nadzorujemy sprawy dotyczące skarg na bezczynność organów administracji lub przewlekłość postępowań, wznowienia postępowań administracyjnych, stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych. Doradzamy także w zakresie prawa administracyjnego jednostkom administracji publicznej.